Mješovita srednja hemijska škola u Tuzli, Bosne Srebrene 8, tel/fax: 035/281-092

 

 

 

PREDMETI KOJI SE IZUČAVAJU U NAŠOJ ŠKOLI

OPĆE-OBRAZOVNI PREDMETI WEB
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i knjizevnost b-h-s.webnode.com
Engleski jezik engeuroblok.webnode.com thegrbavicatz.blogger.ba
Njemacki jezik
Latinski jezik
Geografija
Historija
Tjelesni i zdravstveni odgoj
Matematika web stranica     integrali
Fizika
Informatika web stranica   web stranica (video)
Hemija
Biologija
Demokratija i ljudska prava
Sociologija

 

STRUČNI PREDMETI WEB
Neorganska hemija sa vjezbama
Organska hemija sa vjezbama
Analitička hemija sa vjezbama
Fizikalna hemija sa vjezbama
Elektrohemija sa vjezbama
Neorganska tehnologija
Organska tehnologija
Termodinamika
Tehnološke operacije
Mjerna i regulaciona tehnika  
Tehnologija konzervisanja
Tehnologija animalnih proizvoda skripta
Tehnologija voća i povrća
Tehnologija ratarskih proizvoda
Tehnologija vrenja
Kontrola kvaliteta
Ambalažni materijali
Ekologija
Prehrambena tehnologija
Mikrobiologija hrane skripta
Mikrobiološka kontrola hrane skripta
Tehničko ispitivanje materijala
Tehničko ispitivanje hrane
Mikrobiologija  
Osnovi mašinstva web stranica
Osnovi nauke o ishrani web stranica
Tehnološka mikrobiologija web stranica
Higijena i zaštita na radu
Botanika sa farmakognozijom
Biohemija
Genetički inženjering
Sirovine u farmaceutskoj proizvodnji
Tehnologija farmaceutskih proizvoda
Tehnologija kozmetičkih proizvoda
Mikrobiološka kontrola hrane web stranica
Mikrobiologija vode
Skripta - mikrobiologija
Farmakologija
Kontrola farmaceutskih proizvoda
Grafička tehnologija
Grafički materijali
Grafički dizajn
Osnovi mašinstva sa grafičkim strojevima
Elektrotehnika sa automatikom
Informatički sistemi  
Tehnologija sa praktičnom nastavom web stranica
Praktična nastava web stranica

 

JAVNA USTANOVA MJEŠOVITA SREDNJA HEMIJSKA ŠKOLA TUZLA